Onze website https://woonstudioraalte.nl is eigendom van Woonstudio Raalte, een bedrijf welke is geregistreerd in Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Naam: Woonstudio XL
Adres: Heesweg 15
Telefoonnummer: 0572 353133
Email: info@woonstudioxl.nl
KvK-nummer: 08223265
BTW-identificatienummer: NL822223831B01

Hieronder vindt je de algemene voorwaarden van Woonstudio Raalte

1. Algemeen
1.1 Met Woonstudio Raalte en WoonstudioXL wordt in dit document bedoeld Woonstudio Raalte ingeschreven met KvK nummer 082 232 65 .
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Woonstudio Raalte als leverancier van producten of adviseur optreedt.
1.3 Woonstudio Raalte aanvaardt geen enkel voorbehoud bij bestellingen door de koper.
1.4 Woonstudio Raalte behoudt zich het recht deze voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. De afnemer erkent dat Woonstudio Raalte hiertoe bevoegd is en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde algemene voorwaarden.

2. Betaling
2.1 Betaling vindt plaats op de website via Credit Card, iDeal, overboeking. Pas op het moment dat de betaling heeft plaatsgevonden gaat de levertermijn in van het bestelde product.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
3.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW.
3.3 Een aanbieding van Woonstudio Raalte blijft vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Woonstudio Raalte heeft het recht de overeenkomst ten allen tijden te ontbinden. Aanbiedingen zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
3.4 Alhoewel Woonstudio Raalte met de nodige zorgvuldigheid publicatie maakt van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige rechtsbetrekking tussen Woonstudio Raalte en de afnemer kan duiden, kan de afnemer hier geen gerechtvaardigde juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, afmetingen, gegevens betreffende gewichten, kleuren, en dergelijke gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

4. Levering
4.1 Woonstudio Raalte kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de koper hiervan op de hoogte gesteld worden en zal het overgemaakte bedrag teruggestort worden en zal de overeenkomst ontbonden worden.
4.2 Levering gebeurt alleen op de begane grond, tenzij vooraf anders besproken.
4.3 Levering gebeurt alleen aan personen van 16 jaar of ouder.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Woonstudio Raalte is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten.
5.2 Genoemde termijnen geldt als een indicatie en niet als fatale termijn. Woonstudio Raalte is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.
5.3 Alvorens een geleverd product te monteren dient de koper alle afzonderlijke onderdelen te controleren op schade. Door de koper gemonteerde goederen hoeven niet retour te worden genomen. Woonstudio Raalte is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door montage door de koper.

6. Ruilen en retourneren
6.1 Ruilen is slechts mogelijk als het geleverde product in originele staat, onbeschadigd is en het geleverde product binnen 30 dagen na levering retour wordt gezonden aan Woonstudio Raalte. Retourskosten zijn altijd voor de koper, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 Speciaal voor de koper op maat gemaakte artikelen (niet standaard voorraadartikelen) kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
6.3 De koper dient bij retournering van de bestelde artikelen zorg te dragen voor het zo goed mogelijk verpakken van de artikelen. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Woonstudio Raalte te retourneren.

7. Verzendkosten
7.1 Verzendkosten zijn €6,95, bij bestellingen van €299,- of meer berekent Woonstudio Raalte geen verzendkosten.

8. Reclamatie (garantie)
8.1 De koper is verplicht na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Woonstudio Raalte zo snel mogelijk hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen. Indien de koper niet binnen vijf dagen na de dag van levering Woonstudio Raalte wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de koper geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op vergoeding. Woonstudio Raalte dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren.
8.2 Uitgesloten van garantie zijn onze showmodellen. Het is aan de koper deze grondig te inspecteren op gebreken alvorens tot koop over te gaan. Reclamaties achteraf worden niet geaccepteerd.
8.3 Tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging komen volledig voor rekening van Woonstudio Raalte.
Na één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van Woonstudio Raalte.
Na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Woonstudio Raalte.
De datum van indiening van de klacht door de koper is beslissend voor de toepassing van boven genoemd systeem. Het recht op vervanging komt je niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. Je bent verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Woonstudio Raalte kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die per opzet of grove schuld is toe te rekenen of ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor zijn risico komen en daarbij zal Woonstudio Raalte aansprakelijkheid in waarde nooit boven de verkoopprijs komen.
9.2 Iedere aansprakelijkheid van Woonstudio Raalte voor enige andere vorm van indirecte schade is uitgesloten, daaronder valt iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade en schade door gederfde omzet of winst.
9.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Woonstudio Raalte komen zijn: werkstaking, ziekte, in, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, het niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, en dergelijke.